Pastoraat

Huisbezoek
Gemeenteleden krijgen éénmaal per jaar officieel huisbezoek, waarbij u zoals gebruikelijk door uw wijkouderling en zijn medewijkouderling/diaken wordt bezocht.
Indien u een (extra) bezoek wenst, kan hier uiteraard om worden gevraagd.
De kerkenraad kent in het ambtelijke werk de volgende werkwijze:                                                                
De wijkouderling brengt het huisbezoek aan elk gezin van de gemeente inclusief de thuiswonende kinderen. Oudere kinderen kunnen aangeven of zij zelfstandig huisbezoek willen krijgen. De pastorale zorg bestaat behalve uit het  huisbezoek ook uit meeleven bij geboorte, ziekte en overlijden.
Na de geboorte van een kind brengt de wijkouderling een doopbezoek.
Zelfstandig wonende doopleden tot en met 30 jaar worden bezocht door de jeugdouderling.
Bezoeken aan alleenstaanden boven de leeftijd van 30 jaar worden door de wijkouderling gedaan. Ook bij ziekte geeft hij de pastorale zorg.
Ouderen worden regelmatig bezocht door de seniorenouderling. De regelmaat hangt af van de omstandigheden. Actieve ouderen worden minder vaak bezocht dan hen die ziek zijn of die nauwelijks meer buiten komen.
Deze leden geven zelf aan de seniorenouderling aan of zij naast zijn periodieke bezoeken jaarlijks ook nog huisbezoek willen krijgen. Dat gebeurt dan door de seniorenouderling samen met de wijkouderling.

Seniorenpastoraat
Er zijn drie seniorenouderlingen, die het pastoraat voor de ouderen verzorgen. Zij doen ook huisbezoek in de verzorgingshuizen, verder feliciteren zij de oudere broeders en zusters met hun verjaardag en bezoeken de ouderen regelmatig. (Zie Huisbezoek)
Tot D.V. 2018, waarin we de leeftijd op 75 jaar stellen om over te gaan naar het ouderenpastoraat, gaan we  stapsgewijs elk jaar een jaar omhoog. In 2014: 71+, in 2015: 72+ en zo verder, 2017 dus 74+ jaar. In 2018 zal ook gelden dat als één van beiden van een echtpaar 75 jaar wordt, dat beiden naar het ouderenpastoraat  overgaan.