Privacy statement Christelijke Gereformeerde Kerk te Nunspeet

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Nunspeet verwerkt persoonsgegevens en andere data in vereenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

1. Toepasselijkheid

De organisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en haar plaatselijke gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken. De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bestaan uit plaatselijke gemeenten. Deze gemeenten bezitten zelfstandig rechtspersoonlijkheid. Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die we van u ontvangen o.a. via uw bezoek aan en gebruik van onze website (www.cgknunspeet.nl), de gegevens die we verwerken in de kerkenraad, de gegevens die we verwerken in commissies, en de gegevens die we ontvangen ten behoeve van verwerking in onze ledenadministratie.

2. Doel van verwerking

Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band, het omzien naar elkaar en betrokkenheid met elkaar en het bijeenzijn rondom Gods Woord. Vanuit het geloof willen wij ook anderen daarbij uitnodigen. Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten, etc.

3. Verwerking van uw gegevens

3.1 Van de leden van de plaatselijke gemeente worden algemene en kerkelijke persoonsgegevens geregistreerd.

3.2 Op het algemene deel van de website worden alleen persoonsgegevens van gemeenteleden gepubliceerd wanneer dit nuttig is in verband met het uitoefenen van een functie. Hierin wordt getracht een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van emailadressen met als domeinnaam cgknunspeet (bijvoorbeeld scriba@cgknunspeet.nl).

3.3 Wanneer foto’s van kerkelijke activiteiten die herleidbaar zijn tot een persoon en die op de website geplaatst worden, dan worden de betreffende gemeenteleden of gemeentelid vooraf om uitdrukkelijke toestemming gevraagd.

3.4 Een beperkt aantal gegevens wordt gedeeld binnen het kerkverband. Zo worden NAW-gegevens gedeeld met het landelijk Dienstenbureau om toezending van de landelijke CGK-bladen mogelijk te maken. Daarnaast kunnen kerkelijke gegevens worden verstrekt (volgens, in overeenstemming met de geldende Kerkorde) als leden naar een andere Chr. Ger. Kerk vertrekken

3.5 Er wordt binnen de Christelijke Gereformeerde Kerk te Nunspeet op verschillende manieren data met persoonsgegevens opgeslagen. De AVG-commissie is voornemens om hier een beleid op te maken. In dit beleid houden we rekening met een paar belangrijke aandachtspunten;
1. toegang en locatie van de data;
2. toezicht hierop;
3. verwijdering van data;

3.6 Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

4. Scipio

De Scipio App is gekoppeld aan de ledenadministratie van uw kerk. De ledenlijst kan door uw gemeente beschikbaar gesteld worden aan alle gemeenteleden, net zoals de papieren gids van vroeger, maar dan altijd actueel.

4.1 Beveiligde omgeving
De ledenlijst en bijbehorende persoonsgegevens zijn beveiligd. Om uw telefoon of tablet te gebruiken dient u eerst een toegangscode in te tikken, uw gezicht te laten scannen of met uw vingerprint te ontsluiten. Daarnaast kan er voor het benaderen van persoonsgegevens in de app een extra toegangscode worden ingesteld. De ledenlijst en bijbehorende persoonsgegevens zijn enkel en alleen beschikbaar voor geautoriseerde gemeenteleden. Een buitenstaander kan er dus niet bij en dit wordt gegarandeerd door de koppeling met de ledenadministratie. Indien een
lid bijvoorbeeld verhuist naar een ander gemeente, dan kan hij of zij (automatisch) de ledenlijst niet meer raadplegen.

4.2 Delen van gegevens binnen de eigen gemeente Persoonsgegevens mogen doorgegeven worden aan leden van de eigen gemeente. Denk bijvoorbeeld aan uitwisseling van adressen of relevante informatie voor organisatoren van activiteiten in de kerk. De Scipio App is de veilige en praktische oplossing voor het registeren en verzamelen van persoonsgegevens. Alleen leden hebben toegang tot de ledenlijst. De Scipio App is een goed passende omgeving voor een digitale gemeentegids.

5.Uitzending kerkdiensten

5.1 Kerkdiensten mogen worden uitgezonden en de opname mag op internet worden geplaatst. Er is wel een aantal zaken om rekening mee te houden zodat de privacy en anonimiteit van de bezoekers gewaarborgd blijven.

5.2 Een kerkelijke organisatie mag persoonsgegevens verwerken in het kader van haar doelstelling, namelijk het gezamenlijk belijden van het geloof. Er is in beginsel dus geen toestemming nodig om gegevens te verwerken voor dit doel (1). Uiteraard dienen daarvoor wel ‘passende waarborgen’ (2) te worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen. De AVG houdt rekening met het zogenaamde gerechtvaardigd belang, waarbij het mogelijk is om bepaalde gegevens te delen als dit in het belang is voor de kerntaken van de organisatie. Het is dus niet verboden om mededelingen en gebedsintenties uit te zenden maar we zijn terughoudend met persoonlijke details. We houden er rekening mee dat indien een dienst via het openbare internet (zonder login) wordt uitgezonden, er zorgvuldig moet worden afgewogen welke persoonlijke informatie wel of niet kan worden medegedeeld. Indien de gebedsintenties zijn aangevraagd door de betreffende persoon zelf, dan is er toestemming verleend en is het geen probleem om de naam van betrokken persoon te noemen. Ook dan zijn we echter terughoudend met details.

5.3 Predikanten hebben het auteursrecht van de door hen uitgesproken preken.

5.4 In geval dat er op basis van dit protocol een verzoek is tot verwijdering van de opname, betekent dit dat de opname in zijn geheel verwijderd wordt.

5.5 Kerkdienstgemist.nl
De Christelijke Gereformeerde kerk te Nunspeet zendt de kerkdiensten live uit met geluid en beeld via het platform kerkdienstgemist.nl. Het doel (het uitzenden van kerkdiensten) is namelijk het vergroten van de betrokkenheid van mensen die niet (meer) zelf in de kerk aanwezig kunnen zijn. De volgende punten zijn van toepassing;
1. In de kerk(en) hangt een beweegbare camera waarmee de diensten worden uitgezonden via Internet en ook opgenomen.
2. Deze uitzendingen bevatten beeld en geluid (of alleen geluid in het geval van kerkradio).
3. Uitzendingen zijn tijdens en na de dienst voor iedereen (publiekelijk) beschikbaar via kerkdienstgemist.nl. Daar kunnen alle bezoekers de diensten bekijken en opslaan voor persoonlijk gebruik.
4. De uitzendingen worden maximaal 12 maanden bewaard op het platform van kerkdienstgemist.nl.
5. Bij het betreden van het kerkgebouw wordt via bordjes duidelijk gemaakt dat de kerkdiensten worden opgenomen en vertoond via internet.
6. De camera-beelden geven de dienst weer op een functionele manier. Er worden geen close-ups van personen genomen, maar alleen genoemde kortstondige totaalbeelden dan behalve de predikant. Bij gebedsmomenten en de viering van het Heilig Avondmaal worden geen personen in beeld gebracht. Uitgangspunt is dat gezichten van bezoekers niet worden gefilmd. Personen die functioneel in de dienst actief zijn, betrokkenen bij Heilige Doop, huwelijk en begrafenis, of andere activiteiten zijn zich bewust dat ze in beeld gebracht worden.
7. De beelden kunnen kortstondig afgewisseld worden met een totaaloverzicht van het voorste gedeelte van de kerkzaal.
8. Bezoekers die zeker willen zijn dat ze niet in beeld komen, kunnen plaatsnemen in het achterste gedeelte van de kerk.
9. Predikanten of sprekers worden van tevoren ingelicht over de uitzending.
10. De sprekers zullen met nieuwsberichten over gemeenteleden terughoudend moeten zijn met het verstrekken van persoonlijke gegevens en rekening moeten houden dat deze publiekelijk zijn.
11. Problemen met het delen van persoonlijke gegevens of bezwaren tegen uitzendingen kunnen schriftelijk of via email worden gemeld bij de scriba (scriba@cgknunspeet.nl).
12. Als dit bezwaar vooraf gegeven wordt, dan dient dit uiterlijk 2 dagen voor de desbetreffende dienst afgegeven te worden.
13. Nadat het bezwaar getoetst is door de kerkenraad, zal de uitzending overwogen worden.
14. Als dit bezwaar echter achteraf komt dan zal deze aangepast of verwijderd worden; maar dit geldt dan niet voor de live-uitzending. Voor meer privacy informatie over kerkdienstgemist.nl verwijzen we u naar het Privacy-statement van kerkdienstgemist.nl
https://info.kerkdienstgemist.nl/gebruiker/docs/avg

5.6 YouTube
Voor het YouTube kanaal https://www.youtube.com/channel/UCCUoDad9bGmYrqfzJTO9Mg gelden dezelfde punten zoals genoemd in paragraaf 5.5, met als uitzondering dat de bewaartermijn niet beperkt is.

6.Publicatie kerkbode en gemeentegids

6.1 De kerkbode en de gemeentegids is uitsluitend bedoeld voor gebruik door gemeenteleden. De kerkbode en de gemeentegids wordt aan een aantal leden op papier bezorgd, voor de rest van de gemeente wordt deze per mail verstuurd.

6.2 Privacygevoelige informatie mag vanwege het besloten karakter van het kerkblad daarin opgenomen worden. Privacygevoelige informatie heeft betrekking op het volgende:
1. Geboorte, ziekte en overlijden, huwelijksjubilea en verjaardagen van ouderen. Gemeenteleden kunnen ervoor kiezen dit wel of niet in de kerkbode te laten plaatsen.
2. Nieuw ingekomen, verhuizing, onttrekking. Ook hier kan ervoor gekozen worden dit wel of niet op te nemen.
3. Doop, belijdenis en huwelijk. Dit vindt plaats in een officiële kerkdienst en wordt daarom gepubliceerd.
4. Vakanties van bijvoorbeeld predikanten of kerkelijk werkers.

6.3 Vermelding van persoonsgegevens (doop, belijdenis en huwelijk) in een kerkblad is vanuit wettelijk oogpunt een lastig punt. Naar de huidige wettelijke maatstaven is het te verantwoorden indien die de kerkbode en gemeentegids alleen intern, binnen de gemeente, zijn verspreid.

7.Beveiliging persoonsgegevens

7.1 De kerkenraad is verantwoordelijk voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft.

7.2 De FG zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die hij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

8.Bewaartermijn persoonsgegevens

8.1 De scriba, ledenadministrateur, leden van de kerkenraad, leden van commissies, leden van verenigingen van de kerk bewaren persoonsgegevens die zijn verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

8.2 De FG informeert de scriba, ledenadministrateur, leden van de kerkenraad, leden van commissies, leden van verenigingen van de kerk over de bewaartermijn van persoonsgegevens en het verwijderen hiervan.

8.3 De FG voorziet vooral in informatie om bewustwording te creëren, zodat ieder gemeentelid de verantwoordelijkheid kent en daar naar handelt.

9.Uw privacyrechten

9.1 Gegevens inzien en het verzoek tot verwijdering
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens de plaatselijke gemeente van u verwerkt,
kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Een dergelijk verzoek wordt binnen 6 weken behandeld.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aanvullen. Ook wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen aan de contactpersoon AVG fg@cgknunspeet.nl. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.
Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contactpersoon AVG via fg@cgknunspeet.nl.

9.2 Privacy versus vrije nieuwsgaring; juridische aspecten
1. In de ogen van de wet is men journalist als men informatie, meningen of ideeën aan het publiek bekend maakt. Dat geldt ongeacht of men amateur of professional is. Dit is ook van toepassing als men niet voor een massamedium zoals kranten, televisie of radio werkt. Ook als burger met een persoonlijke website kan men dus journalist zijn.
2. Hoofdregel bij filmen en fotograferen op de openbare weg is dat dit mag, omdat dat valt onder de vrijheid van informatiegaring – een onderdeel van de vrijheid van meningsuiting. Gebruikt men een aangebrachte camera (bv. een camera ten behoeve van het opnemen van kerkdiensten), dan moet men mensen daarvoor waarschuwen voordat ze in beeld zijn. Bij een met de hand vastgehouden camera hoeft dat niet.
3. Een kerk is openbaar. Echter toch is cameratoezicht of opnemen van geluid niet zomaar toegestaan. Kerken en andere gebouwen bestemd voor het belijden van godsdienst en levensovertuiging zijn wellicht naar hun aard aan te merken als openbare plaatsen, maar zijn om redenen van bescherming van de uitoefening van godsdienst of levensovertuiging uitgesloten. De gedachte hierachter is dat de vrijheid van godsdienst met zich meebrengt dat wie zijn godsdienst wil uitoefenen, dat in privacy moet kunnen doen. Daarom moeten gebedsruimten en kerken en dergelijke worden behandeld als besloten, zelfs als je ze volgens de hoofdregel als openbaar zou kunnen beschouwen.
4. Een kerktelefoon die puur de voorganger opneemt, is niet echt een probleem. Deze weet ervan en kan ervoor kiezen hier wel of niet aan mee te werken. En een microfoon die ook het gezang van de gemeente opneemt, lijkt ook toegestaan: dat zijn geen privéconversaties. Bovendien kan men aan dat gezang niet horen wie het is, zodat de privacy gewaarborgd zou moeten zijn.
5. Een camera die ronddraait over de kerkbanken en zo mensen individueel herkenbaar in beeld brengt, is op zich wel toegestaan mits dit zeer duidelijk kenbaar wordt gemaakt. Het segment banken/stoelen waar dat gebeurt moet dan apart gemarkeerd zijn.
6. De mensen die men filmt, hebben wel portretrecht. Dat wil zeggen dat als er een redelijk belang tegen publicatie is, men het filmpje (of de foto) niet zomaar mag publiceren. Het wil niet zeggen dat ze het filmen of fotograferen zelf al mogen verbieden.
7. Naar Nederlands recht zijn er twee soorten portretten: de portretten in opdracht, en de portretten niet in opdracht. Een portret in opdracht mag alleen worden gepubliceerd met toestemming van alle geportretteerden. Een portret dat niet in opdracht is gemaakt, mag zonder toestemming worden gepubliceerd. Wel moet de publicist rekening houden met de belangen van de gefotografeerde persoon. Als deze een redelijk belang heeft tegen publicatie, dan mag de foto niet gepubliceerd worden.

10. Sociale media

De plaatselijke gemeente is op sociale media te vinden, zoals Facebook en Instagram. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. De plaatselijke gemeente volgt ook zelf sociale mediakanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op uw sociale media.

11. Websites van derden / links

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan het privacy statement van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

12. Clickgedrag en cookies

Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

13. Toestemming (bijzondere) persoonsgegevens

13.1 Volgens artikel 6 AVG heeft de Christelijke Gereformeerde Kerk te Nunspeet toestemming om persoonsgegevens te verwerken volgens gerechtvaardigde belangen.

13.2 Het verbod op verwerking van bijzondere persoonsgegevens geldt niet in een aantal situaties. Wat kerken betreft is artikel 9 lid 2 onder d van toepassing: het verbod geldt niet als de verwerking wordt verricht door een stichting, een vereniging of een andere instantie zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied werkzaam is, in het kader van haar gerechtvaardigde activiteiten en met passende waarborgen, mits de verwerking uitsluitend betrekking heeft op de leden of de voormalige leden van de instantie of op personen die in verband met haar doeleinden regelmatig contact met haar onderhouden, en de persoonsgegevens niet zonder de toestemming van de betrokkenen buiten die instantie worden verstrekt.

13.3 Voor iedere gemeentelid en of bezoeker dient dit privacy statement toegankelijk en inzichtelijk te zijn. Indien u bezwaar heeft dient u dit schriftelijk te melden aan de scriba.

14. Wijzigingen in dit privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Voor vragen rondom de registratie en verwerking van persoonsgegevens binnen CGK Nunspeet neemt u in eerste instantie contact op met de scriba,

Email scriba: scriba@cgknunspeet.nl
Email functionaris gegevensbescherming: fg@cgknunspeet.nl

Postadres: Christelijke Gereformeerde Kerk Nunspeet
Postbus 118
8070 AC Nunspeet

Datum vastgesteld in kerkenraadsvergadering: Nunspeet, 12-01-2022