Geschiedenis

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over de geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Nunspeet.

Nunspeet in de jaren ’30
Ds. TijmensDe Christelijke Gereformeerde Kerken zijn landelijk uit de afscheiding in 1834 voortgekomen. Zo is het in Nunspeet niet gegaan. Begin jaren dertig kwam de toen jonge Ds. Tijmens naar Nunspeet. Hij merkte al snel dat er twee stromingen bestonden binnen de toenmalige Gereformeerde Kerk, die toen nogal scherp tegenover elkaar stonden:  oud en nieuw Nunspeet. Het diepste verschil tussen deze twee groepen was het principiële verschil met betrekking tot de veronderstelde wedergeboorte en de gevolgen daarvan voor prediking en gemeentebeschouwing. Dit leidde uiteindelijk tot een breuk binnen de toenmalige Gereformeerde Kerk.

bouw dorp 3Op 12 maart 1936 nam Ds. Tijmens samen met het overgrote deel van de kerkenraad het besluit om te breken met het Gereformeerde kerkverband en over te stappen naar de Christelijke Gereformeerde Kerk. Op 13 maart werd dit besluit op een classis vergadering van de Gereformeerde Kerken bekendgemaakt. Reeds op 17 maart kwam de classis Apeldoorn in een extra vergadering bijeen en werd met algemene stemmen de predikant Ds. Tijmens en de kerkenraad opgenomen in het christelijke-gereformeerde kerkverband. De Christelijke Gereformeerde Kerk Nunspeet was daarmee een feit.

Een eigen kerkgebouw aan de Gruppendelerweg
Omdat de meerderheid van de gemeente en de kerkenraad (2 ouderlingen en 2 diaken bleven) meegingen naar het nieuwe kerkverband mochten zij de kerk aan de Driestweg en de bijbehorende pastorie behouden. Zij gaven echter gehoor aan het advies dat vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerken kwam om alles achter te laten en opnieuw te beginnen. Diaken S. Krol opende zijn vergaderzaal voor de nieuwe gemeente. Op zondag 22 maart 1936 kwam men daar voor het eerst samen. De zaal liep stampvol. Reeds op de kerkenraadsvergadering van 20 april stond de bouw van een nieuwe kerk en pastorie op de agenda. Het duurde o.a. door de “hooibouw” tot 6 juli 1936 voordat de gemeente hier een besluit over kon nemen. Tijdens deze buitengewone gemeentevergadering koos de gemeente overduidelijk voor een kerk en pastorie aan de Kroonlaan, daar waar men vandaag de dag nog steeds de Christelijke Gereformeerde Kerk aantreft. Op maandag 9 augustus werd de eerste steen gelegd en op vrijdag 4 maart 1938, bijna een jaar na het ontstaan van de gemeente, werd het kerkgebouw in gebruik genomen.

Wijk Oenenburg
Van 725 leden in 1938 groeide de gemeente langzaam tot 1100 leden in 1968. Deze laatste jaren was ook de periode dat er gesproken werd over de bouw van een tweede kerkgebouw. De reden hiervoor kwam voort uit het feit dat Nunspeet in de jaren zestig werd uitgebreid ten noorden van de Molijnlaan. Hier ontstond de wijk Oenenburg. De verwachting was dat daar op termijn 500 gezinnen uit de gemeente een plaats zouden vinden. Verder vond men het ook belangrijk om een kerkgebouw in die wijk te hebben om zo ook eigen kerkelijke activiteiten te ontplooien. Op woensdag 21 oktober 1968 wordt de Oenenburgkerk in gebruik genomen. De Christelijke Gereformeerde Kerk van Nunspeet kent nu twee kerkgebouwen, maar heeft geen eigen predikant. Na het vertrek van Ds. J. Brons in 1968 duurt het tot 1971 voordat er in de persoon van Ds. J. Westerink voorzien kan worden in de openstaande predikantsplaats.

Tweede predikantsplaats
In de gemeentevergadering van 15 maart 1972 gaan stemmen op om een tweede predikantsplaats in te stellen voor Nunspeet. Op woensdag 25 juni 1975 wordt Ds. J.H. Velema aan de gemeente van Nunspeet verbonden. Hij heeft de gemeente gediend tot aan zijn emeritaat in 1986. Ondanks zijn hoge leeftijd was Ds. Velema intensief betrokken bij de gemeente. Zo leidde hij de seniorenmorgens en ging hij regelmatig in onze eigen kerkdiensten voor. Na een periode van ziek zijn, overleed hij op 14 augustus 2007. Op de dag dat hij 90 jaar zou worden, 18 augustus 2007, is hij in Nunspeet begraven.

De Christelijke Gereformeerde Kerk van Nunspeet kent nu twee kerkgebouwen en twee predikantsplaatsen. Eind jaren ’70 wordt er gesproken over uitbreiding van de Oenenburgkerk, als gevolg van het toename van het kerkbezoek. Dit kwam doordat er veel nieuwe woningen in de nieuwbouwwijk Oenenburg worden gebouwd, en er van buiten een instroom kwam van gemeenteleden. Op 23 maart 1981 werd het vernieuwde kerkgebouw in gebruik genomen.
In september 1984 kwam Ds. H.H. Klomp naar onze gemeente. Hij kwam vanuit de gemeente van Zwaagwesteinde. In totaal heeft hij de gemeente 21 jaar gediend. In 2005 vertrok hij naar Veenendaal-Pniël.
Drs. B. de Graaf kwam in oktober 1989 vanuit Zierikzee naar Nunspeet. Hij is na 24 jaar Nunspeet in november 2013 met emeritaat gegaan.
In 2008 is de vacature van Ds. Klomp weer vervuld met de komst van Drs. M. Visser van Siegerswoude-De Wilp. Per 1 augustus 2015 is hij, via een beroep conform artikel 6 van de kerkorde, vanuit de gemeente afgestaan aan deputaten pastoraat in de gezondheidszorg, als predikant voor het landelijke dovenpastoraat.

Nieuwe fase
In 2014 telde de gemeente ruim 1700 leden. In oktober 2014 kwam de kerkenraad tot het besluit dat er voor de te nemen besluiten inzake de bestaande en komende vacante predikantsplaatsen en het beroepingswerk, vacante plaatsen binnen de kerkenraad, de verschillen in visie op gemeenteopbouw en -inrichting binnen de gemeente, tijd moest worden genomen voor visievorming. Na een intensieve bezinningsperiode van drie maanden was de eenduidige visie van de kerkenraad dat de gemeente, ondanks en met gebruikmaking van de verschillen, als één geheel door zou gaan. Deze visie werd door een deel van de gemeente niet gedeeld. Er volgde onrust en er werden appels ingediend bij de classis. In februari 2016 kon niet anders dan worden geconcludeerd dat een aanzienlijk deel van de gemeente niet als één geheel verder wilde gaan. Men gaf aan een eigen gemeente na te streven. Om aan deze wens te voldoen is na intensieve besprekingen met de door de kerkenraad aangetrokken adviseurs, de predikanten P.D.J.Buijs, consulent van de gemeente en D.Quant, deputaat kerkrecht, bij de classis een adviesaanvraag ingediend om de mogelijkheid te openen voor het stichten van een nieuwe gemeente in Nunspeet. Na een positief advies van de classis is in september 2016 de christelijk-gereformeerde Ichthusgemeente geïnstitueerd..

In maart 2017 mocht ds. P.D.J. Buijs, komende van Ede, worden bevestigd als predikant van de gemeente. Daardoor is voorzien in de vacante predikantsplaatsen. De gemeente van circa 1100 leden wordt verder gediend door de emerituspredikant van de gemeente, ds. B.de Graaf, en ds. J.L. de Jong, predikant van de gemeente Soest. Beiden werken op parttimebasis.