Kerkdienst

De kerkdienst
De kerkdienst is een samenkomst van ‘kerkmensen’. Vaak zijn dit leden van deze kerk, maar ook kennissen en belangstellenden zijn altijd welkom.
De kerkdienst is één van de oudste soorten samenkomst van Christenen. De leerlingen en volgelingen – met wie Jezus Christus rondtrok in Israël – kwamen na de dood en opstanding en het vertrek van Jezus, regelmatig samen, om de Heere God te dienen en om invulling te geven aan het geloof in de Bijbel. Daarom wordt de kerkdienst ook wel eredienst genoemd. Een houding van eerbied en respect is belangrijk, omdat God in de eredienst naar de mensen komt, met de blijde boodschap over redding en eeuwig leven door Zijn Zoon, Jezus Christus. Tegelijkertijd mag ieder komen in zijn persoonlijke situatie en is de kerkdienst ook bedoeld als een plaats van ontmoeting.

Liturgie
De liturgie is de opbouw van een kerkdienst, de liederen, gebed, bijbellezen, de preek, enzovoort. Voorin de kerk staan op borden de liederen die tijdens de dienst worden gezongen. Dit zijn meestal psalmen (Ps). In deze gemeente wordt gezongen uit de ‘Oude Berijming’. Andere afkortingen verwijzen naar gezangen die achterin de meeste psalmboeken te vinden zijn. Onderaan de borden staat het Bijbelgedeelte dat gelezen wordt. Deze worden uitgelegd tijdens de preek, die de dominee heeft voorbereid. Voor sommige bijzondere diensten wordt er een programmablad uitgedeeld. Hieronder volgt een lijst van de onderdelen van een gewone kerkdienst, die worden afgewisseld met de liederen op de borden.

 • De kerkenraad (de leiding van de kerkdienst en van de gemeente) komt binnen. Een ouderling uit de kerkenraad (ouderling van dienst) doet namens de kerkenraad enkele mededelingen.
 • De ouderling van dienst geeft met een handdruk de leiding aan de dominee. Dan volgt een stil gebed. –  tijdens de coronamaatregelen wordt geen handdruk gegeven maar een gebaar van hart tot hart
 • De dominee spreekt een gebed om Gods hulp (votum) uit en brengt daarna een belofte over van Gods aanwezigheid in de verdere kerkdienst (groet).
 • De 10 geboden (‘Wet des Heeren’) worden voorgelezen (meestal uit het Bijbelboek Exodus 20). Dit gebeurt in de morgendienst.
 • In de middagdienst wordt de geloofsbelijdenis uitgesproken. Dit getuigenis is opgesteld door de christenen uit de eerste eeuwen tegen dwaalleer en om in het kort te vertellen wat we geloven.
 • De Bijbelgedeelten (zie borden) worden voorgelezen uit de Herziene Staten-vertaling (‘Schriftlezing’).
 • Voorbede – De dominee spreekt tot de Heere God en de kerkgangers bidden mee voor de preek, de wereld, zieken, enz.
 • Collecte (inzameling van gaven, dienst der offeranden’) – Driemaal wordt een collectezak doorgegeven, meestal bestemd voor de (locale) kerk. Diaconie (zorg voor hulpbehoevenden) en (landelijke) kerk.
 • Preek (‘bediening van het Woord’) – Hierin wordt een tekst uit de Bijbel uitgelegd en toegepast op ons leven.
 • Dankgebed – De Heere God wordt dankgezegd voor de kerkdienst en Hem gevraagd met ieder in z’n leven mee te gaan.
 • Na het (staande) zingen van de laatste psalm volgt de zegen die de dominee namens de Heere God oplegt. Dit is de belofte dat Hij nabij ieder wil zijn
  en vrede wil geven.
 • Met een handdruk geeft de dominee de leiding weer terug aan de ouderling; de kerkenraad verlaat met de dominee als eerste de kerk. – tijdens de coronamaatregelen wordt geen handdruk gegeven maar een gebaar van hart tot hart
 • Orgelspel en vertrek van alle bezoekers

Begrippen

 • Belijdenis = het afleggen van de eed, dat men persoonlijk gelooft in de Heere Jezus als Redder, en in de Bijbel en de uitleg die de kerk daaraan geeft.
 • Bijbel = verzameling van 66 bijbelboeken, die de volledige boodschap van God bevatten, waardoor ieder mens die gelooft gered wordt en tot zijn levensdoel kan komen.
 • Diaconie = deel van de kerkenraad dat zich bezighoudt met hulp binnen en buiten de kerk.
 • Doop = het besprenkelen van het hoofd (van meestal een baby) als teken voor het afwassen van zonde, zoals de Heere God dat aanbiedt.
 • Evangelie = de blijde boodschap, de kern van de Bijbel: de komst van de Heere Jezus als Gods Zoon naar de aarde; Hij is gestorven en opgestaan om ieder die in Hem gelooft te redden van het oordeel van God.
 • Heilig Avondmaal = gedenken van het sterven van de Heere Jezus (d.m.v. het eten en drinken van een stukje brood en slokje wijn) door leden die belijdenis hebben gedaan.
 • Kerkenraad = het bestuur van de kerkelijke gemeente, bestaande uit ouderlingen en diakenen.
 • Ouderling = geeft leiding aan een deel van de gemeente en verricht pastoraal werk (bezoek aan zieken bijvoorbeeld)
 • Ouderling van dienst = ouderling die namens de kerkenraad de leiding heeft aan begin en einde van de dienst en deze overdraagt aan de dominee om de dienst te leiden
 • Ps. = Psalm, dit zijn liederen gemaakt op de teksten uit het Bijbelboek Psalmen.
 • Statenvertaling = de vertaling van de Bijbel in 1637 vanuit de oorspronkelijke tekst (Hebreeuws en Grieks).

Klik op onderstaande links voor meer informatie over het betreffende onderwerp binnen onze gemeente.

Kerkdienst op CD
Koffiedrinken na de dienst