Samenvatting van de preek over de Dordtse Leerregels hoofdstuk 2, artikel 6 – 9

Lezen: Mattheüs 22 : 1 – 14

Artikel 6
Wie niet in Jezus Christus gelooft, gaat verloren. Niet omdat het offer van Christus te klein zou zijn (zie artikel 3), maar door eigen schuld.

Artikel 7
Allen die door het geloof in Christus behouden worden, ontvangen deze weldaad enkel en alleen uit onverdiende genade.

Artikel 8
De diepste oorzaak hiervan is het eeuwige besluit van God om al Zijn uitverkorenen uit alle volken, stammen, geslachten en talen, door het bloed van het kruis te verlossen en het geloof te schenken. Daardoor worden we zalig en ontvangen we ook alle andere gaven van de Heilige Geest. Hij vergeeft al onze zonden om ons eenmaal zonder smet of rimpel voor Zich te plaatsen (Efeziërs 5:27).

Artikel 9
Om deze eeuwige verkiezende liefde van God zullen alle uitverkorenen, ondanks alle tegenstand van de poorten van de hel, vast en zeker behouden worden en één gemeente vormen. Daarom blijft er altijd een kerk, wat er ook gebeurt. De kerk is de bruid van Christus, die haar Bruidegom om Zijn eeuwige liefde voor haar bemint, dient en eeuwig prijst.
                       Uit: W. Verboom, Van hart tot hart, Zoetermeer 2009

Ondanks alarmerende cijfers over kerkverlating, gaat het met de Kerk altijd goed. Er komen er alleen maar méér bij. Daarvoor schakelt de Heere Zijn kerk in, om het Evangelie te verkondigen. Met tweeërlei uitwerking.

Thema: de betekenis en uitwerking van Christus ‘offer

Klik hier voor de samenvatting

Categories: Nieuws, Samenvatting Dordtse Leerregels