Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Als nieuwe (vrijwillige) medewerkers in de gemeente worden aangesteld, dan voeren zij voorafgaand aan hun werkzaamheden een gesprek met een afvaardiging van – of een commissie onder toezicht van – de kerkenraad.

In dat gesprek wordt gesproken over wat er van hen wordt verwacht om een veilige omgeving te waarborgen. Tevens wordt gesproken over hoe de nieuwe medewerker zelf handelt in contact met anderen. Over hoe hij/ zij daarin omgaat met aanraking, intimiteit en seksualiteit. De ‘Omgangsregels’ en de ‘Gedragscode veilig jeugdwerk’ worden doorgesproken en de gedragscode wordt door de nieuwe medewerker getekend. De getekende gedragscode wordt gescand en bewaard zolang de medewerker werkzaamheden uitvoert.

In de functioneringsgesprekken die door de kerkenraad worden gevoerd met de medewerkers die in dienst zijn bij onze gemeente, komt het borgen van een veilige omgeving en de reflectie op hoe dit in de afgelopen tijd is gegaan standaard aan de orde.

Voor de start van de werkzaamheden is voor iedere (vrijwillige) medewerker een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. De aanvraag is kosteloos en gaat elektronisch. De nieuwe medewerker krijgt een link thuisgestuurd waarmee de VOG kan worden aangevraagd. Als deze binnen is wordt ook deze bewaard zolang de medewerker de werkzaamheden uitvoert.

Indien er geen VOG wordt aangeleverd kan dit gemeentelid geen taak vervullen in de kerk waarbij er sprake is van contact met kinderen en kwetsbare gemeenteleden.