Nieuwsbrief 18 december 2020

NIEUWSBRIEF

18 december 2020

Beste broeders en zusters,

De afgelopen week heeft de kerkenraad zich beraden over de implicaties van de door het kabinet afgekondigde lockdown voor de erediensten en overige kerkelijke activiteiten. Met pijn in het hart heeft de raad hierin enkele moeilijke beslissingen moeten nemen. We leven toe naar Kerst, een feest waar wij allen – maar vooral ook onze kinderen – vaak al lang naar uitzien. De kerkenraad heeft helaas moeten besluiten dat de vieringen zoals die gepland waren geen doorgang kunnen vinden. De verwachting was dat ongeveer 80 kinderen de kinderviering op Tweede Kerstdag zouden bezoeken met daarbij enkele volwassenen als begeleiding. Nu de scholen dicht zijn, allerlei activiteiten worden geannuleerd en men hier en daar hoort dat kinderpartijtjes worden afgezegd acht de kerkenraad het een verkeerd signaal wanneer er in de kerk zoveel kinderen bij elkaar mogen komen. Daarnaast kan het brengen en halen van de kinderen voor ongewenste bewegingen en contacten leiden. Ook de viering voor onze jongeren op Eerste Kerstdag zal niet in de kerk plaatsvinden. Er wordt geprobeerd voor beide vieringen een online alternatief te realiseren.

De kerkenraad wil nogmaals onderstrepen dat hij deze beslissing niet lichtvaardig heeft genomen. Voortdurend worstelt de raad met de juiste vertaling van het kabinetsbeleid voor het kerkelijk leven. We hebben daarbij in eerste instantie te gehoorzamen aan onze God en Zijn wil te zoeken. Daarnaast zijn we ook geroepen om de overheid gehoorzaam te zijn en onze verantwoordelijkheid naar de aan ons toevertrouwde gemeente te nemen.

Naast bovengenoemde heeft de kerkenraad nog enkele minder ingrijpende besluiten genomen. Alle besluiten op een rij:

  1. De kerstvieringen voor de kinderen en jongeren in de kerk worden geannuleerd, er wordt gezocht naar een online alternatief;
  2. De eerder aangekondigde uitbreiding van het aantal aanwezigen in de erediensten wordt teruggedraaid. Het blijft dus maximaal 30 aanwezigen per dienst per gebouw;
  3. Tijdens de erediensten mogen de leden op de eerste rij, de kinderen onder de 13 jaar en de ambtsdragers zingen. Het gezamenlijk zingen van de slotpsalm komt hiermee te vervallen.

De kerkenraad begrijpt dat de genomen besluiten wisselende reacties zullen oproepen. Mocht u behoefte hebben om hierover in gesprek te gaan, dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

De kerkenraad wenst u ondanks alle beperkingen gezegende Kerstdagen toe.

 

Categorie: Coronavirus, Nieuws